Regulamin sklepu internetowego

Sklep internetowy „Krasnoludy znad Wisły” (dalej „Sklep”) dostępny pod adresem krasnoludyznadwisly.com, prowadzony jest przez Zuzę Pietrzak- Sadowską (dalej „Sprzedawca”),  prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą: „Zuza Pietrzak- Sadowska Krasnoludy znad Wisły” z siedzibą znajdującą się pod adresem: Wilków nad Wisłą 20, 05-155 Leoncin (dalej „ adres Sprzedawcy” ) , wpisaną do CEIDG, posiadającą numer NIP 1131646789, Regon 147054393, adres poczty elektronicznej krasnoludyznadwisly@gmail.com, telefon: 0048 512 233 235.

Regulamin zakupów

1. Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną towarów za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane przez stronę Sklepu krasnoludyznadwisly.com

2. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

3. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych Sklepu są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Informacje o cenach podane na stronach internetowych Sklepu są wiążące do czasu opublikowania ich zmiany. Na każdy sprzedany towar Sprzedawca wystawia rachunki. Sprzedawca nie jest płatnikiem podatku VAT.

4. Zamówiony towar Sprzedawca dostarcza za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich albo poczty. W niektórych przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego towarów pod adresem Sprzedawcy lub w innym miejscu uzgodnionym każdorazowo indywidualnie z kupującym.

Kupujący jest obciążany kosztami dostawy określonymi na stronie Sklepu w zakładce cennik transportu i koszty płatności.

5.  Możliwe są następujące formy płatności:

 • Przelewem bankowym,
 • Płatność w kanale elektronicznym - za pośrednictwem kart płatniczych lub serwisów płatności PayPal i ApplePay. Ze względów bezpieczeństwa, każda transakcja płatności elektronicznej jest weryfikowana przez operatora, jednak termin samej weryfikacji nie jest zależny od Sklepu.

Dodatkowe koszty związane z poszczególnymi formami płatności określone są na stronie Sklepu w zakładce cennik transportu i koszty płatności.

6. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu stanowią ofertę sprzedaży towaru w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Kupujący zawiera umowę sprzedaży towaru składając za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach Sklepu, oświadczenie o przyjęciu oferty sprzedaży towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w momencie kliknięcia w umieszczony na stronie Sklepu napis o treści: „kupuję i zobowiązuje się zapłacić.”

Odpowiedzialność za wady produktów i reklamacje

1. Sprzedawca jako przedsiębiorca ponosi odpowiedzialności względem kupującego, jako konsumenta, za zgodność towaru z umową na zasadach określonych przez przepisy Rozdziału 5 a ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, które w całości zastały przytoczone poniżej.

Rozdział  5a  Umowy zobowiązujące do przeniesienia własności towaru na konsumenta

Art.  43a.  [Zakres stosowania przepisów rozdziału; wyłączenie stosowania przepisów k.c.]

1. W razie braku zgodności towaru z umową konsumentowi przysługują uprawnienia określone w niniejszym rozdziale. Do umów zobowiązujących do przeniesienia własności towaru na konsumenta, w tym w szczególności umów sprzedaży, umów dostawy oraz umów o dzieło będące towarem, nie stosuje się przepisów księgi trzeciej tytułu XI działu II ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 i 2337).

2. Przepisów niniejszego rozdziału nie stosuje się do towaru, który służy wyłącznie jako nośnik treści cyfrowej.

Art.  43b.  [Zgodność towaru z umową]

1. Towar jest zgodny z umową, jeżeli zgodne z umową pozostają w szczególności jego:

1) opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność, a w odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi - również kompatybilność, interoperacyjność i dostępność aktualizacji;

2) przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny konsumentowi, o którym konsument powiadomił przedsiębiorcę najpóźniej w chwili zawarcia umowy i który przedsiębiorca zaakceptował.

2. Ponadto towar, aby został uznany za zgodny z umową, musi:

1) nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się towaru tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;

2) występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, a w odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi - również funkcjonalność i kompatybilność, jakie są typowe dla towaru tego rodzaju i których konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter towaru oraz publiczne zapewnienie złożone przez przedsiębiorcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że przedsiębiorca wykaże, że:

a) nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć,

b) przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób,

c) publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję konsumenta o zawarciu umowy;

3) być dostarczany z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia konsument może rozsądnie oczekiwać;

4) być takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które przedsiębiorca udostępnił konsumentowi przed zawarciem umowy, i odpowiadać opisowi takiej próbki lub takiego wzoru.

3. Do towarów z elementami cyfrowymi przepisy art. 43k ust. 3 i 4 oraz art. 43l ust. 4 stosuje się odpowiednio.

4. Przedsiębiorca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności towaru z umową w zakresie, o którym mowa w ust. 2 lub 3, jeżeli konsument, najpóźniej w chwili zawarcia umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha towaru odbiega od wymogów zgodności z umową określonych w ust. 2 lub 3, oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy towaru.

5. Przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową wynikający z niewłaściwego zamontowania towaru, jeżeli:

1) zostało ono przeprowadzone przez przedsiębiorcę lub na jego odpowiedzialność;

2) niewłaściwe zamontowanie przeprowadzone przez konsumenta wynikało z błędów w instrukcji dostarczonej przez przedsiębiorcę lub osobę trzecią, o której mowa w art. 6 ust. 2.

Art.  43c.  [Czasowe granice odpowiedzialności przedsiębiorcy za brak zgodności towaru z umową]

1. Przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności towaru do użycia, określony przez przedsiębiorcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy. Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia towaru, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką towaru lub charakterem braku zgodności towaru z umową.

2. Przedsiębiorca nie może powoływać się na upływ terminu do stwierdzenia braku zgodności towaru z umową określonego w ust. 1, jeżeli brak ten podstępnie zataił.

3. W odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi, przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową treści cyfrowej lub usługi cyfrowej dostarczanych w sposób ciągły, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z umową miały być dostarczane. Czas ten nie może być krótszy niż dwa lata od chwili dostarczenia towaru z elementami cyfrowymi. Domniemywa się, że brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową wystąpił w tym czasie, jeżeli w tym czasie się ujawnił.

Art.  43d.  [Uprawnienia konsumenta w przypadku braku zgodności z umową]

1. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, konsument może żądać jego naprawy lub wymiany.

2. Przedsiębiorca może dokonać wymiany, gdy konsument żąda naprawy, lub przedsiębiorca może dokonać naprawy, gdy konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru z umową w sposób wybrany przez konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla przedsiębiorcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla przedsiębiorcy, może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową.

3. Przy ocenie nadmierności kosztów dla przedsiębiorcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności towaru z umową, wartość towaru zgodnego z umową oraz nadmierne niedogodności dla konsumenta powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia towaru do zgodności z umową.

4. Przedsiębiorca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której przedsiębiorca został poinformowany przez konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta, uwzględniając specyfikę towaru oraz cel, w jakim konsument go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi przedsiębiorca.

5. Konsument udostępnia przedsiębiorcy towar podlegający naprawie lub wymianie. Przedsiębiorca odbiera od konsumenta towar na swój koszt.

6. Jeżeli towar został zamontowany przed ujawnieniem się braku zgodności towaru z umową, przedsiębiorca demontuje towar oraz montuje go ponownie po dokonaniu naprawy lub wymiany albo zleca wykonanie tych czynności na swój koszt.

7. Konsument nie jest zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z towaru, który następnie został wymieniony.

Art.  43e.  [Obniżenie ceny; odstąpienie od umowy]

1. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:

1) przedsiębiorca odmówił doprowadzenia towaru do zgodności z umową zgodnie z art. 43d ust. 2;

2) przedsiębiorca nie doprowadził towaru do zgodności z umową zgodnie z art. 43d ust. 4-6;

3) brak zgodności towaru z umową występuje nadal, mimo że przedsiębiorca próbował doprowadzić towar do zgodności z umową;

4) brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych w art. 43d;

5) z oświadczenia przedsiębiorcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta.

2. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość towaru niezgodnego z umową pozostaje do wartości towaru zgodnego z umową.

3. Przedsiębiorca zwraca konsumentowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o obniżeniu ceny.

4. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności towaru z umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową jest istotny.

5. Jeżeli brak zgodności z umową dotyczy jedynie niektórych towarów dostarczonych na podstawie umowy konsument może odstąpić od umowy jedynie w odniesieniu do tych towarów, a także w odniesieniu do innych towarów nabytych przez konsumenta wraz z towarami niezgodnymi z umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby konsument zgodził się zatrzymać wyłącznie towary zgodne z umową.

6. W razie odstąpienia od umowy konsument niezwłocznie zwraca towar przedsiębiorcy na jego koszt. Przedsiębiorca zwraca konsumentowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru lub dowodu jego odesłania.

7. Przedsiębiorca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

Art.  43f.  [Powstrzymanie się z zapłatą ceny do chwili wykonania przez przedsiębiorcę obowiązków z tytułu reklamacji]

Konsument może powstrzymać się z zapłatą ceny do chwili wykonania przez przedsiębiorcę obowiązków wynikających z art. 43d i art. 43e.

Art.  43g.  [Gwarancja udzielona na rzecz konsumenta]

1. Odstępstwo od warunków gwarancji określonych w reklamie na niekorzyść konsumenta jest bezskuteczne, chyba że oświadczenie gwarancyjne złożone w reklamie przed zawarciem umowy zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakiej reklama została przeprowadzona, lub w porównywalny sposób.

2. Gwarancja trwałości nie może przewidywać warunków naprawy albo wymiany mniej korzystnych dla konsumenta niż określone w art. 43d.3. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.

4. Sprzedawca nie udziela gwarancji na towar.

5. W przypadku stwierdzenia wady zakupionego towaru, reklamację określającą wadę oraz żądanie dotyczące sposobu realizacji uprawnień kupującego z tytułu rękojmi, należy przesłać na adres email: krasnoludyznadwisly@gmail.com.

6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądań kupującego w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia reklamacji przesyłając odpowiedź na email kupującego.

7. Sprzedawca informuje, iż w razie sporu dotyczącego zakupionego towaru, istnieje możliwości skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, poprzez złożenie skargi do Powiatowego Rzecznika Praw Konsumenta. Właściwość Powiatowego Rzecznika Praw Konsumenta jest uzależniona od miejsca zamieszkania osoby wnoszącej skargę.

Odstąpienie od umowy
 1. Kupujący ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych poniżej na zasadach określonych przez przepisy Rozdziału 5 a ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, które zostały przytoczone poniżej.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa

Art.  27.  [Termin do odstąpienia od umowy]

1.   Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35.

Art.  28.  [Początek biegu terminu do odstąpienia od umowy]

Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

1) dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje towar, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności - od objęcia towaru w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:

a) obejmuje wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniego towaru, jego partii lub części,

Art.  30.  [Złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy]

1. Konsument może odstąpić od umowy, składając przedsiębiorcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy.

2. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

3. Jeżeli przedsiębiorca zapewnia możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, konsument może także odstąpić od umowy:

1) przy wykorzystaniu wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy;

2) przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej przedsiębiorcy.

4. Przedsiębiorca ma obowiązek niezwłocznie przesłać konsumentowi na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego w sposób, o którym mowa w ust. 3.

Art.  31.  [Skutki odstąpienia od umowy]

1. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa umowę uważa się za niezawartą.

2. Jeżeli konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim przedsiębiorca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

Art.  32.  [Zwrot przedmiotu świadczenia oraz płatności]

1.  Przedsiębiorca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru.

2. Przedsiębiorca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

3.  Jeżeli przedsiębiorca nie zaproponował, że sam odbierze towar od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Art.  33.  [Płatności zwracane w przypadku wyboru przez konsumenta innego niż najtańszy sposób dostawy]

Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

Art.  34.  [Zwrot towaru przez konsumenta; obowiązek zaprzestania korzystania z treści cyfrowej lub usługi cyfrowej]

1.  Konsument ma obowiązek zwrócić towar przedsiębiorcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez przedsiębiorcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.

2.  Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru, chyba że przedsiębiorca zgodził się je ponieść lub nie poinformował konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów.

3.  Jeżeli umowę zawarto poza lokalem przedsiębiorstwa a towar dostarczono konsumentowi do miejsca, w którym zamieszkiwał w chwili zawarcia umowy, przedsiębiorca jest zobowiązany do odebrania towaru na swój koszt, gdy ze względu na charakter towaru nie można go odesłać w zwykły sposób pocztą.

4.  Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru, chyba że przedsiębiorca nie poinformował konsumenta o prawie odstąpienia od umowy zgodnie z wymaganiami art. 12 ust. 1 pkt 9.

 1. Szczegółowe informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy zawarto w załączniku nr 1 do Regulaminu.
 2. Wzór formularza odstąpienia od umowy stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.

RODO

1. Sprzedawca zobowiązuje się przetwarzać dane osobowe Pacjenta zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”).

Informacja o plikach „cookies” wykorzystywanych przez stronę internetową sklepu została zawarta w zakładce „Polityka prywatności”.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO Sprzedawca jako Administrator danych osobowych kupującego, będącego osobą fizyczną (osoba, której dane dotyczą), podaje następujące informacje.

1. Dane dotyczące Administratora:

Zuza Pietrzak- Sadowska „Krasnoludy znad Wisły” z siedzibą znajdującą się pod adresem: Wilków nad Wisłą 20, 05-155 Leoncin, wpisaną do CEIDG, posiadającą numer NIP 1131646789, Regon 147054393, dane kontaktowe: adres poczty elektronicznej krasnoludyznadwisly@gmail.com, telefon: 0048 512 233 235.

2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:

 • zawarcia i wykonania umowy sprzedaży towaru (dalej: Umowa), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,
 • wykonania obowiązków prawnych, ciążących na Administratorze, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,
 • wynikającego z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, to jest:

(i) w celu wykrywania nadużyć i zapobiegania im,

(ii) w celu ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń,

(iii) dla celów tworzenia zestawień, analiz i statystyk na potrzeby wewnętrzne Administratora.

3. Odbiorcami Państwa danych osobowych są:

- podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi doradcze, konsultacyjne, pomoc prawną, podatkową i rachunkową.

4. Wszelkie transfery Państwa danych osobowych odbywają się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Państwa dane osobowe nie będą transferowane do państw spoza obszaru UE.

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania Umowy, a w zakresie związanym z obroną lub dochodzeniem roszczeń, do czasu przedawnienia roszczeń. Administrator może przechowywać dane osobowe dłużej, ale stanie się tak wyłącznie z uzasadnionych powodów, jeżeli prawo zezwala na takie przechowywanie.

6. Przysługuje Państwu, w odniesieniu do Państwa danych osobowych, prawo do:

 • żądania od Administratora dostępu do danych osobowych,
 • żądania od Administratora sprostowania danych osobowych,
 • żądania usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie,
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 • żądania przenoszenia danych do innego administratora danych lub do Państwa (w zakresie określonym art. 20 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych),
 • wniesienia skargi do GIODO w razie uznania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych.

7. Podanie danych osobowych kupującegi jest wymogiem prawnym związanym z realizacją umowy. Konsekwencją nie podania danych osobowych jest brak możliwości wykonywania Umowy.

Załącznik nr 1

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Odstąpienie od umowy

Informujemy, że mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy (zakupionego towaru) lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy, a w przypadku zakupu wielu rzeczy dostarczanych osobno w ramach jednego zamówienia od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Sprzedawcę, na piśmie o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia, przesłanego na adres: Zuza Pietrzak – Sadowska, Wilków nad Wisłą 20; 05-155 Leoncin lub na adres email: krasnoludyznadwisly@gmail.com.

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Informujemy jednak, że zgodnie art. 33 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r. jeżeli kupujący wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Informują, że koszty dodatkowe nie będą Państwu zwrócone. Ponadto zgodnie z art. 34 ust. 2 ww. ustawy, kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść lub nie poinformował kupującego o konieczności poniesienia tych kosztów.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz pod adres: Zuza Pietrzak – Sadowska, Wilków nad Wisłą 20; 05-155 Leoncin, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Informujemy, iż będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Informujemy, że odpowiadają Państwo za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Załącznik nr 2

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Miejscowość, data

.................................................

Imię i nazwisko kupującego

.................................................

Adres zamieszkania

............................................

Zuza Pietrzak – Sadowska

Wilków nad Wisłą 20

 05-155 Leoncin

nr telefonu: 512 233 235

e-mail: krasnoludyznadwisly@gmail.com,

Oświadczenie

o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy

……………………………………………………………………………………………………………( nazwa towaru, ilość, data odbioru towaru, nr zamówienia)

________________

Podpis kupującego

(*) Niepotrzebne skreślić.