Polityka zwrotów


Sklep internetowy „Krasnoludy znad Wisły” (dalej „Sklep”) dostępny pod adresem krasnoludyznadwisly.com, prowadzony jest przez Zuzę Pietrzak- Sadowską (dalej „Sprzedawca”),  prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą: „Zuza Pietrzak- Sadowska Krasnoludy znad Wisły” z siedzibą znajdującą się pod adresem: Wilków nad Wisłą 20, 05-155 Leoncin (dalej „ adres Sprzedawcy” ) , wpisaną do CEIDG, posiadającą numer NIP 1131646789, Regon 147054393, adres poczty elektronicznej krasnoludyznadwisly@gmail.com, telefon: 0048 512 233 235.

Przed dokonaniem zwrotu, prosimy o zapoznanie się ze szczegółami naszego Regulaminu, z którego pochodzą poniższe zapisy:

Odstąpienie od umowy

Informujemy, że mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy (zakupionego towaru) lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy, a w przypadku zakupu wielu rzeczy dostarczanych osobno w ramach jednego zamówienia od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Sprzedawcę, na piśmie o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia, przesłanego na adres: Zuza Pietrzak – Sadowska, Wilków nad Wisłą 20; 05-155 Leoncin lub na adres email: krasnoludyznadwisly@gmail.com.

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Informujemy jednak, że zgodnie art. 33 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r. jeżeli kupujący wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Informują, że koszty dodatkowe nie będą Państwu zwrócone. Ponadto zgodnie z art. 34 ust. 2 ww. ustawy, kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść lub nie poinformował kupującego o konieczności poniesienia tych kosztów.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz pod adres: Zuza Pietrzak – Sadowska, Wilków nad Wisłą 20; 05-155 Leoncin, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Informujemy, iż będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Informujemy, że odpowiadają Państwo za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Załącznik nr 2

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Miejscowość, data

.................................................

Imię i nazwisko kupującego

.................................................

Adres zamieszkania

............................................

Zuza Pietrzak – Sadowska

Wilków nad Wisłą 20

 05-155 Leoncin

nr telefonu: 512 233 235

e-mail: krasnoludyznadwisly@gmail.com,

Oświadczenie

o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy

……………………………………………………………………………………………………………( nazwa towaru, ilość, data odbioru towaru, nr zamówienia)

________________

Podpis kupującego

(*) Niepotrzebne skreślić.